Zasady edytorskie

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW DO DRUKU

 Edytor tekstowy: Microsoft Word.

Objętość: minimum – 20.000 znaków, maksimum – 23.000 znaków; bez podwójnych spacji.

Czcionka: Times New Roman, 12 pkt.

Interlinia: 1,5 wiersza.

Wyrównanie tekstu: do lewej i prawej.

Marginesy: górny, dolny, prawy i lewy – 2,5 cm.

Bez numeracji stron.

Akapity: wcięte poprzez formatowanie akapitu (bez użycia tabulatora); wcięcie 0,8 pkt.

Cytaty: krótkie – bezpośrednio w tekście; dłuższe niż dwa wiersze – wyodrębnione;
odstęp przed i po cytacie 12 pkt; wielkość czcionki – 10 pkt; cytaty rosyjskie – cyrylicą.

Oznaczenie cytatów: w tekście – w cudzysłowie („”); w odrębnym akapicie – bez cudzysłowu.

Jeśli w cytacie występuje cytat, należy użyć cudzysłowu ostrokątnego («»). Jeśli część cytatu zostaje pominięta, należy zastosować oznaczenie […].

Tytuły przywoływane w tekście (oprócz tytułów gazet i czasopism): kursywą bez cudzysłowu. Tytuły gazet i czasopism: w cudzysłowie, bez kursywy.

Przypisy: dolne w numeracji ciągłej; czcionka – 10 pkt.

Odsyłacze do Bibliografii: bezpośrednio w tekście, w nawiasach okrągłych (autor/redaktor, rok wydania: strona/przedział stron), np. (Kowalski 2014: 89), (Kowalski 2015: 16-21). Pozycje pisane cyrylicą (grażdanką) zapisujemy cyrylicą, np. (Гловинская 2010: 72), (Гловинская 2010: 71-199).

Wykaz bibliografii (z nagłówkiem Bibliografia): na końcu artykułu (zawierający tylko prace cytowane lub przywoływane). Pozycje pisane cyrylicą (grażdanką) w artykułach polskojęzycznych – umieszczamy po pisanych łacinką, w artykułach rosyjskojęzycznych – umieszczamy przed pisanymi łacinką.

Format bibliografii końcowej: według wzoru:

 Książka:
Gruszczyńska E., Leńko-Szymańska A., red., 2016, Polskojęzyczne korpusy równoległe, Warszawa: WLS, s. 83-95.

Wierzbicka A., 1999, Język – umysł – kultura, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Апресян Ю.Д., ред., 2010, Проспект активного словаря русского языка, Москва: Языки славянской культуры.

Кубрякова Е.С., 2004, Язык и знание, Москва: Языки славянской культуры.

Artykuł/rozdział w książce:
Pajdzińska A., 1990, Jak mówimy o uczuciach? Poprzez analizę frazeologizmów do językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin: UMCS, s. 87-107.

Гловинская М.Я., 2010, Потенциальные глагольные формы, [в:] Современный русский язык. Система – норма – узус, ред. Л. П. Крысин, Москва: Языки славянских культур, с. 71-199.

Artykuł w czasopiśmie:
Bogusławski A., 2009, Polski rozkaźnik w ujęciu operacyjnym, „Poradnik Językowy”, nr 1 (660), 3-12.

Шелякин М.А., 2009, О происхождении и употреблении безличной формы русского глагола, „Вопросы языкознания”, № 1, с. 15-49.

Źródła internetowe
KP-R UW – Korpus Polsko-Rosyjski Uniwersytetu Warszawskiego [Online] www.pol-ros.polon.uw.edu.pl

NKJR – Национальный корпус русского языка [Online] http://ruscorpora.ru

Плунгян В.А., 2009, Почему современная лингвистика должна быть лингвистикой корпусов [Online] http://www.polit.ru/lectures/2009/10/23/corpus.html [02.09.2016].

Tekst należy opatrzyć abstraktem w języku angielskim
(ok. 150 wyrazów łącznie z tłumaczeniem tytułu) i wyrazami kluczowymi w języku tekstu oraz w języku angielskim (5-8 wyrazów).

DO DRUKU BĘDĄ PRZYJMOWANE TEKSTY PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z POWYŻSZYMI ZASADAMI.

SCHEMAT OGÓLNY TEKSTU:

Imię i nazwisko
Państwo, Instytucja

TYTUŁ ARTYKUŁU

 Słowa kluczowe:
Key words:

[Tekst artykułu]

Bibliografia

Abstract (wraz z tytułem po angielsku)

Teksty artykułów prosimy nadsyłać do 13 listopada 2016 r. na adres ruszczyzna21@uw.edu.pl

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВ К ПЕЧАТИ

 Текстовой редактор: Microsoft Word

Объем: минимум – 20.000 знаков, максимум – 23.000 знаков; без двойных пробелов.

Шрифт: Times New Roman, 12-ый кегль.

Межстрочный интервал: 1,5.

Выравнивание: по ширине.

Поля: сверху, снизу, слева и справа – 2,5 cм.

Без нумерации страниц.

Абзацный отступ: 0,8 см (путем форматирования абзаца, без использования табулятора).

Цитаты: короткие – непосредственно в тексте; цитаты длиннее двух строчек – выделяются в отдельный абзац: отступ перед и после цитаты – 12; шрифт – 10.

Обозначение цитат: в тексте – в кавычках („”); выделенные в отдельный абзац – без кавычек.

Если в цитате имеются кавычки, следует использовать угловые кавычки («»). Если часть цитаты опускается, то пропуск обозначается […].

Заглавия упоминаемые в тексте (кроме заглавий газет и журналов): курсивом без кавычек. Заглавия газет и журналов: в кавычках, без курсива.

Сноски: подстрочные (внизу страницы) со сплошной нумерацией, шрифт – 10.

Ссылки: на произведение, включенное в библиографический список (Библиографию) – в тексте статьи после упоминания о нем (или после цитаты), в круглых скобках (автор/редактор, год издания: страница/страницы), напр.: (Гловинская 2010: 72), (Гловинская 2010: 71-199).

Библиографический список: (под заголовком Библиография) – в конце статьи (включает только работы, цитируемые или упоминаемые в тексте). Библиографические адреса на латинице в русскоязычных текстах даются после записанных кириллицей. В польскоязычных – наоборот.

Оформление Библиографии: по образцу:

Книга:
Апресян Ю.Д., ред., 2010, Проспект активного словаря русского языка, Москва: Языки славянской культуры.

Кубрякова Е.С., 2004, Язык и знание, Москва: Языки славянской культуры.

Gruszczyńska E., Leńko-Szymańska A., red., 2016, Polskojęzyczne korpusy równoległe, Warszawa: WLS, s. 83-95.

Wierzbicka A., 1999, Język – umysł – kultura, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Статья/раздел в книге:
Гловинская М.Я., 2010, Потенциальные глагольные формы, [в:] Современный русский язык. Система – норма – узус, ред. Л. П. Крысин, Москва: Языки славянских культур, с. 71-199.

Pajdzińska A., 1990, Jak mówimy o uczuciach? Poprzez analizę frazeologizmów do językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin: UMCS, s. 87-107.

Статья в журнале:
Шелякин М.А., 2009, О происхождении и употреблении безличной формы русского глагола, „Вопросы языкознания”, № 1, с. 15-49.

Bogusławski A., 2009, Polski rozkaźnik w ujęciu operacyjnym, „Poradnik Językowy”, nr 1 (660), 3-12.

Электронные ресурсы
НКРЯ – Национальный корпус русского языка [Online] http://ruscorpora.ru

Плунгян В.А., 2009, Почему современная лингвистика должна быть лингвистикой корпусов [Online] http://www.polit.ru/lectures/2009/10/23/corpus.html [02.09.2016].

ПК ВУ – Korpus Polsko-Rosyjski Uniwersytetu Warszawskiego [Online] www.pol-ros.polon.uw.edu.pl

Текст следует снабдить резюме на английском языке
(ок. 150 слов, включая перевод заголовка) и ключевыми словами (5-8 слов) на языке статьи и на английском.

К ПЕЧАТИ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ТЕКСТЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННЫМИ ПРАВИЛАМИ.

ОБЩАЯ СХЕМА ТЕКСТА:

Имя и фамилия
Страна, Организация

ЗАГЛАВИЕ НА ЯЗЫКЕ СТАТЬИ

 Ключевые слова:
Key words:

[Текст статьи]

Библиография

Abstract (включающий английское заглавие)

Тексты принимаются до 13 ноября 2016 г. по электронной почте ruszczyzna21@uw.edu.pl