Международная научная конференция Русский язык ХХI столетия – истоки и перспективы Институт русистики Варшавского университета, Варшава, 15-16 сентября 2016 года

Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Język rosyjski XXI wieku – źródła i perspektywy. Институт русистики Варшавского университета приглашает принять участие в Международной научной конференции на тему Русский язык ХХI столетия – истоки и перспективы.
Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 września 2016 roku na Wydziale Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego.
Конференция состоится 15-16 сентября 2016 года на факультете прикладной лингвистики Варшавского университета.
Języki konferencji: polski i rosyjski.
Przewidujemy 20 minut na referat oraz 10 minut na dyskusję.
Możliwy jest udział osobisty i zaoczny.
Przewidujemy publikację referatów, które otrzymają pozytywną recenzję.
Рабочие языки конференции: русский и польский.
Предполагается 20 минут на доклад и 10 минут на дискуссию.
Допускается личное и заочное участие.
Предполагается публикация текстов, получивших позитивную рецензию.
Termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów wystąpień: 20 kwietnia 2016.
Termin akceptacji zgłoszeń: 10 maja 2016.
Termin dokonania wpłaty: 20 czerwca 2016.
Termin złożenia tekstów do druku: 16 października 2016.
Заявки об участии и резюме рефератов присылать до 20 апреля 2016 г.
Рассылка приглашений по принятым заявкам –
до 10 мая 2016 г.
Взнос оплачивается до 20 июня 2016 г.
Тексты для публикации присылать до 16 октября 2016 г.
Opłata konferencyjna wynosi:
Pełna: 450 zł (koszty organizacyjne, publikacja referatów, uroczysta kolacja w dniu 15 września 2016 r.)
Dla uczestników zaocznych: 200 zł (koszty publikacji referatów).
Koszt przejazdów i noclegu pokrywają uczestnicy.
Полный взнос (личное участие в конференции) –
120 евро (организационные расходы, публикация текстов, фуршет 15 сентября 2016 г.).
Взнос для заочных участников конференции – 50 евро (публикация текстов выступлений).
Проезд, ночлег и питание – за счёт участников.

Komitet Organizacyjny

dr hab. Grażyna Mańkowska
doc. dr Magdalena Kuratczyk
dr Dorota Muszyńska-Wolny
dr Joanna Wasiluk

Komitet Naukowy
dr hab. Dorota Urbanek, prof. UW
dr hab. Volodymyr Dubichynskyi, prof. UW
dr hab. Grażyna Mańkowska, adiunkt

Оргкомитет

Д-р Гражина Маньковска
Доц. д-р Магдалена Куратчик
Канд. фил. наук Дорота Мушиньска-Вольны
Канд. фил. наук Йоанна Василюк

Научный комитет
Д-р филол. наук Дорота Урбанек, проф.
Д-р филол. наук Владимир В. Дубичинский, проф.
Д-р филол. наук Гражина Маньковска, адъюнкт