Tematyka konferencji

Proponowana lista zagadnień obejmuje: Предлагаем следующие темы для обсуждения:
1. Aktualne tendencje w rozwoju języka rosyjskiego.

Proponowany krąg zagadnień obejmuje zmiany ortoepiczne, leksykalne (neologizmy strukturalne i semantyczne, zapożyczenia, nowe frazeologizmy) i gramatyczne (akceptacja form paradygmatycznych i konstrukcji składniowych) we współczesnej ruszczyźnie, w tym w językach specjalistycznych.

1. Актуальные тенденции в развитии русского языка.

Предлагаемый список вопросов для обсуждения охватывает орфоэпические, лексические (структурные и семантические неологизмы, заимствования, новые фразеологизмы) и грамматические (акцептация парадигматических форм и синтаксических конструкций) изменения в современном русском языке, в том числе в специальных языках.

2. Nowe kierunki i metody w badaniach rusycystycznych.

Do podzielenia się swoimi doświadczeniami zapraszamy badaczy działających w obszarach lingwistyki korpusowej, lingwistyki dokumentu, lingwokulturologii, lingwistyki gender i in.

2. Новые направления и методы в исследованиях русского языка.

Поделиться своим опытом приглашаем исследователей, работающих в области корпусной лингвистики, лингвокультурологии, юридической лингвистики, лингвистической гендерологии и др.

 3. Aktualne problemy leksykografii.

Czekamy na propozycje wystąpień poświęconych nowym typom słowników, zmianom w opisie już utrwalonych w systemie jednostek słownikowych oraz zagadnieniom (analizom jakościowym i ilościowym) wprowadzania nowych jednostek do opracowań leksykograficznych.

 

3. Актуальные вопросы лексикографии.

Ждём выступлений, посвящённых новым типам словарей, изменениям в приёмах описания значений уже зафиксированных в системе словарных единиц, а также вопросам (качественным и количественным анализам) включения новых единиц в лексикографические работы.

4. Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego w dobie przemian politycznych i kulturowych.

Poszukujemy odpowiedzi na szereg pytań. W jaki sposób przemiany polityczne i kulturowe wpływają na dobór przekazywanych treści? Czy nauczyciele (na różnych etapach edukacji językowej) aktualizują wiedzę zawartą w podręcznikach? W jakim stopniu na zajęciach językowych wykorzystywane są media i różnego rodzaju teksty kultury?

 

4. Преподавание русского языка как иностранного в эпоху культурных и политических перемен.

Ищем ответы на ряд вопросов. Каким образом политические и культурные перемены влияют на отбор передаваемой информации? Актуализируют ли преподаватели (на разных этапах обучения языку) информацию, содержащуюся в учебниках? В какой степени используются на занятиях по русскому языку масс-медиа и разного типа тексты культуры?

5. Problemy przekładu nowych tekstów rosyjskojęzycznych.

Współczesne teksty rosyjskie stawiają przed tłumaczem nowe wyzwania. Autorzy sięgają po nowe środki językowe – neologizmy, zapożyczenia zewnętrzne i wewnętrzne, nowe formy gramatyczne; bawią się słowem i tekstem. Jak z takimi nowinkami radzą sobie tłumacze? Jakie teksty sprawiają najwięcej problemów?

 5. Проблемы перевода новых русскоязычных текстов.

Современные русские тексты бросают новый вызов переводчику. Авторы обращаются к новым языковым средствам – неологизмам, внешним и внутренним заимствованиям, новым грамматическим формам; играют со словом и текстом. Как с такими новинками справляются переводчики? Какие тексты в наибольшей степени доставляют хлопоты переводчикам?

6. Manipulacja językowa w dyskursie rosyjskojęzycznym – wczoraj i dziś.

Interesują nas zagadnienia argumentacji manipulacyjnej w komunikacji publicznej i prywatnej. Czy istnieje strategia planowania wypowiedzi manipulacyjnej? Jakie funkcjonują techniki oddziaływania językowego w dyskursie politycznym, publicystycznym, naukowym i in.?

6. Языковая манипуляция в русскоязычном дискурсе – вчера и сегодня.

Интерес вызывают вопросы манипуляционной аргументации в личной и публичной коммуникации. Существует ли плановая стратегия манипуляционного высказывания? Какие техники языкового воздействия функционируют в политическом, публицистическом, научном и других дискурсах?

7. Język rosyjski XX wieku oczami współczesnych badaczy.

Niektóre dwudziestowieczne teksty rosyjskie dopiero dziś poddawane są analizom lingwistycznym. Inne poddawane są analizie po raz kolejny. Czy z perspektywy lat badacze dostrzegają w tekstach nowe wartości, czy raczej koncentrują uwagę na negowaniu wartości przypisywanych tekstom w wieku XX? Czy badane są nowe, dotychczas pomijane w analizach aspekty tekstów? W jakim stopniu znane od lat teksty oddziałują na obecny stan języka rosyjskiego?

7. Русский язык ХХ столетия глазами современных исследователей.

Некоторые русские тексты ХХ века только сегодня подвергаются лингвистическим анализам. Другие анализируются в очередной раз. Замечают ли учёные в текстах новые ценности или же сосредоточиваются на отрицании ценностей, приписываемых текстам в ХХ столетии? Исследуются ли новые, до сих пор оставляемые в стороне анализов аспекты текстов? Насколько известные с ХХ века тексты влияют на современное состояние русского языка?