Program konferencji

 

                     PROGRAM RAMOWY

Czwartek, 15 września 2016 r.

Miejsce obrad: Gmach dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (Auditorium Minus), Główny Kampus UW,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sale 111+112, 113 i 107

8.30-9.00 – rejestracja uczestników

9.00-9.20 – inauguracja

9.20-10.40 – obrady plenarne

10.40-11.00 – przerwa na kawę

11.00-13.00 – sekcja 1

13.00-14.00 – przerwa (obiad we własnym zakresie)

14.00-15.30 – wycieczka po Kampusie Głównym UW

15.30-16.00 – przerwa na kawę

16.00-18.00 – sekcja 2 i sekcja 3

18.00 – uroczysta kolacja: Kawiarnia, Pałac Kazimierzowski, Główny Kampus UW,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Piątek, 16 września 2016 r.
Miejsce obrad: Gmach Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Dobra 55, sale 00.111, 00.112

9.00-11.00 – sekcja 4 i sekcja 5

11.00-11.30 – przerwa na kawę

11.30-13.30 – sekcja 6 i sekcja 7

13.30 – zakończenie konferencji (sala 00.112)

                           PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Czwartek, 15 września 2016 r.
INAUGURACJA

 Wystąpienie Dyrektora Instytutu Rusycystyki UW prof. UW dr hab. Magdaleny Dąbrowskiej
Wystąpienie Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr hab. Grażyny Mańkowskiej
Informacje organizacyjne Sekretarza Konferencji dr Doroty Muszyńskiej-Wolny

9.20-10.40 OBRADY PLENARNE
Gmach dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (Auditorium Minus),
Główny Kampus UW, sala 111+112

Prowadzenie: prof. dr hab. Dorota Urbanek

 1. Северская Ольга Игоревна (Москва, Институт русского языка им.В.В. Виноградова РАН)
  Языковая картина мира в 3D: корпусный когнитивный контент-анализ значимых слов
 1. Charciarek Andrzej (Katowice, Uniwersytet Śląski)
  Параллельный корпус как инструмент переводной лексикографии
 1. Богданова Людмила Ивановна (МГУ имени М.В. Ломоносова)
  От новых знаний – к новым словам

11.00-13.00 SEKCJA 1
sala 107
Prowadzenie: dr hab. Volodymyr Dubichynskyi

 1. Нечаева Ия Вениаминовна (Москва, Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН)
  Орфографические противоречия в области заимствований в период активных языковых изменений
 1. Шкапенко Татьяна Михайловна (Калининград, Балтийский федеральный университет
  имени И. Канта)
  Imprisoned in English”, или реконцептуализация «русского мира» средствами англо-американских заимствований
 1. Пахолок Зинаида Александровна (Луцьк, Восточноевропейский национальный университет им. Леси Украинки)
  Структурные и семантические особенности антропонимов, созданных повторением
 1. Stefańska Elwira (Warszawa, Lingwistyczna Szkoła Wyższa)
  Leksyka i frazeologia współczesnego języka rosyjskiego: tendencje oraz czynniki rozwoju

 14.00-15.30 wycieczka po Kampusie Głównym UW

16.00-18.00 SEKCJA 2
sala 107
Prowadzenie: dr hab. Grażyna Mańkowska

 1. Загидуллина Марина Викторовна (Челябинск, Челябинский государственный университет)
  Медиаэстетика в аспекте эколингвистического подхода
 1. Фёдоров Василий Викторович (Челябинск, Челябинский государственный университет)
  Русскоязычный медиадискурс как транслятор современной научной картины мира: актуальные тенденции
 1. Антропова Вера Владимировна (Челябинск, Челябинский государственный университет)
  Русскоязычный дискурс СМИ: трансформации лингвокультурной личности
 1. Pazio-Wlazłowska Dorota (Warszawa, Instytut Slawistyki PAN)
  Dyskurs publicystyczny jako źródło informacji o Cerkwi. Wybrane aspekty językowego oddziaływania na aksjosferę odbiorcy

16.00-18.00 SEKCJA 3
sala 113
Prowadzenie: dr hab. prof. UŚ Andrzej Charciarek

 1. Дубичинский Владимир (Warszawa, Instytut Rusycystyki UW)
  Основы словаря лексических параллелей русского и польского языков
 1. Kuratczyk Magdalena (Warszawa, Instytut Rusycystyki UW)
  Русско-польские лексические параллели в свете корпусных данных
 1. Kozdra Michał (Warszawa, Instytut Rusycystyki UW)
  Особенности словарных статей в русско-польском словаре лексических параллелей
 1. Maksimowicz Eugenia (Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku)
  Библейские фразеологизмы русского языка в современных лексикографических источниках

18.00 UROCZYSTA KOLACJA
Kawiarnia, Pałac Kazimierzowski, Główny Kampus UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

Piątek, 16 września 2016 r.
Gmach Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Dobra 55

9.00-11.00 SEKCJA 4
sala 00.111
Prowadzenie: dr Dorota Pazio-Wlazłowska

 1. Wasiluk Joanna (Warszawa, Instytut Rusycystyki UW)
  Językowe środki manipulacji i perswazji stosowane w rosyjskich mediach
 1. Romanik Anna (Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku)
  Werbalne strategie manipulacyjne w rosyjskich reklamach prasowych
 1. Mańkowska Grażyna (Warszawa, Instytut Rusycystyki UW)
  Гендерные аспекты манипуляции в печатной рекламе
 1. Szymula Robert (Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku)
  Аргументация как способ воздействия на эмоции аудитории
  (на примере инаугурационных речей российских президентов)
 1. Karwacka Monika (Katowice, Uniwersytet Śląski)
  Patologie w Rosji w XXI wieku wg Zachara Priliepina, czyli jak o wojnie można mówić bez agresji
 1. Gazdecka Ewa (IR UW)
  Granice dyskursu. Treści religijne w przekazie mediów

09.00-11.00 SEKCJA 5
sala 00.112
Prowadzenie: dr hab. Ludmiła Szypielewicz

 1. Wideł-Ignaszczak Małgorzata (Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  Aktualne tendencje w rozwoju rosyjskiego języka religijnego proweniencji katolickiej – zagadnienia wybrane
 1. Zubkow Jewgienij (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  Wzmianki o ‚Zakonie’ (‚Воровском Законе’) w źródłach polskojęzycznych
 1. Muszyńska-Wolny Dorota (Warszawa, Instytut Rusycystyki UW)
  Materia brzmieniowa wiersza dla dzieci jako składowa materii semantycznej
 1. Piekarska-Winkler Dorota, Buchowiecka-Fudała Agata (Warszawa, Instytut Rusycystyki UW)
  Współczesne spojrzenie na organizację i przebieg procesu kształcenia językowego.
  Podejście „patchworkowe”

11.30-13.30 SEKCJA 6
sala 00.111
Prowadzenie: dr Magdalena Kuratczyk

 1. Малышева Ирина Алексеевна, Соколов Александр Иванович (Санкт-Петербург, Институт лингвистических исследований РАН)
  Вариантность в русском языке XVIII века: лексикографический аспект
 1. Генералова Елена Владимировна (Санкт-Петербургский государственный университет)
  Показ лексической системы языка в историческом словаре: достижения и проблемы
 1. Michałowski Piotr (Warszawa, Instytut Rusycystyki UW)
  Трехъязычный словарь экономической терминологии – потребности и перспективы

11.30-13.30 SEKCJA 7
sala 00.112
Prowadzenie: dr Dorota Muszyńska-Wolny

 1. Mocarz-Kleindienst Maria (Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  Gry językowe w rosyjsko-polskim przekładzie filmowym
 1. Jóźwiak Jolanta (Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
  Kilka słów o stylizacji w przekładzie
 1. Białek Ewa (Lublin, UMCS)
  Z problemów opisu par przekładowych: „Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polska sonda słownikowa”
 1. Głogowska Anna (Warszawa, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW)
  Rosyjska składnia ekspresywna w kontekście przekładu literackiego

Referaty zaoczne

 1. Агапова Нина Александровна (Томск, Национальный исследовательский Томский государственный университет)
  Создание электронного словаря русских народных примет: лингвокультурологический
  и лексикографический аспекты
 1. Рябушкина Светлана Васильевна (Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова)
  Активные процессы в русском нумеральном морфосинтаксисе
 1. Шестакова Лариса Леонидовна (Москва, Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН)
  Языковые новации в «Академическом толковом словаре русского языка»
 1. Dziewanowska Dorota (Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej)
  Aspekt kulturoznawczy w kształceniu językowym studentów rusycystyki
 1. Czwalińska Maryna, Jakubiak Olga (Warszawa, Instytut Rusycystyki UW)
  О работе с переводом в практике преподавания РКИ филологам-русистам
 1. Olechno-Wasiluk Joanna (Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
  Rosyjska leksykografia kulturowa. Tendencje rozwoju
 1. Smoła Joanna (Uniwersytet Rzeszowski)
  Łoś w polskiej i rosyjskiej terminologii łowieckiej